Chlorella

Род Chlorella – (отдел Chlorophyta) едноклетъчни водорасли (2-12µм) широко разпространени в разнообразни водни басейни, влажна почва, аерофилно, по стените на аквариумите, като симбионти на животни и фикобионти по лишеите. Най-често се срещат Chlorella Vulgaris Beyer, Chlorella pyrenoidosa Chick и Chlorella ellopsoidea Gern.