Microcystis

Род Microcystis - (отдел Cyanoprokaryota) прокариотни едноклетъчни водорасли. Рода microcystis обединява около 20 силни полиморфни типично планктонни вида, от които най срещано е microcystis aeruginosa, с най- голямо екологично и икономическо значение.