Scytonema

Род Scytonema – (отдел Cyanoprokaryota) включва около 100 вида. Расте в нишки които образуват тъмни покривки. Те произвеждат азотен фиксатор, който подава фиксиран азот към листата на растенията, на които вирее.